講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

當時人怎么會之后自己是南宋還是北宋 電視劇的漏洞不要太多

來源:講歷史2017-12-04 11:09:41責編:夏天的耳朵人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】當然不可能!!!稍微有一點歷史常識的人都知道,宋朝分兩個階段,北宋和南宋,而岳飛在南宋時可謂是中興之臣。有意思的是,最近聽到了一個笑話,說是某電視劇里的岳飛竟然…

dāngránnéng!!!

shāowēiyǒudiǎnshǐchángshíderéndōuzhīdào,sòngcháofènliǎngjiēduàn,běisòngnánsòng,éryuèfēizàinánsòngshíwèishìzhōngxìngzhīchén。 yǒudeshì,zuìjìntīngdàolexiàohuà,shuōshìmǒudiànshìdeyuèfēijìngrángōngkāishuō: yuèfēishēnwéinánsòngmín,...... zhēndexiàorénlehǎoma?yuèfēiyàozhēnshìzhèmejiào,shì穿chuānyuèlejiùshìxiǎngle。 

běisòng、 nánsòngdechēng,jiùxiàngshìhàncháodedōnghàn、 西hàn,suǒwèide西、 dōng、 běi、 nándecháodàihuáfènshìhòushìshǐxuéjiājiāshàngde,zàidāngshíhàncháosòngcháodōucúnzàizhèyàngdejiào,zhīshìtǒngchēngwéihànsòng。 zhèzhǒnghuáfènshìshǐxuéjiāwéilefèntóngdeshǐshíérrénwéiqiángjiāshàng。 

zhèzàizhōngguóshǐshàngshìfēichángyǒudexiànxiàng,jiùshì,cháodàigèngdiéchéngduìdexíngshìchūxiàn。  西zhōu hòuyǒu dōngzhōu , 西hàn hòuyǒu dōnghàn , 西jìn hòuyǒu dōngjìn , běisòng hòuyǒu nánsòng 。 guòzhīdàoxiànméiyǒu,kāishǐzhèxiēcháodàidōushì 西  dōng láihuáfèn,hòuláishì běi  nán 。  táng hòuyǒu nántáng ,mínghòuyǒu nánmíng 。 

<rb>岳</rb><rt>yuè</rt><rb>飛</rb><rt>fēi</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>沒</rb><rt>méi</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>可</rb><rt>kě</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>說</rb><rt>shuō</rt>&</ruby><ruby>ldquo</ruby><ruby><rb>身</rb><rt>shēn</rt><rb>為</rb><rt>wéi</rt><rb>南</rb><rt>nán</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt>&</ruby><ruby>rdquo</ruby><ruby><rb>這</rb><rt>zhè</rt><rb>樣</rb><rt>yàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>話</rb><rt>huà</rt>?

  chǔhànzhīzhēnghòu,liúbāngduótiānxià,dìngdōuzhǎngān,shǐchēng 西hàn (cónggōngyuánqián202niánkāishǐ,dàogōngyuán8niánwángmǎngcuànhànjiéshù)。 wángmǎngduózhèngquánhòu,cǎilelièwěndìngjīngdecuòshī,dànxiàoguǒquèshìfǎn,yǐnlelínchìméi。 zhōng西hànhuángdeyuǎnqīnliúxiùtōngguòshùnián,jiǎomièleshì,tǒnglequánguó,shǐchēng dōnghàn 。 

mezhè西hàn、 dōnghànshìshímerénkāishǐjiàodene?dāngránhuìshìdāngshízàishìderén,liúxiùdehàoshìguāng,jiùshìjiàndewángcháojiùshìèrdehàncháo,zěnmenénggěiguàn dōnghàn demào。 

guānxiūdexiēshǐzhōng, hànshū 、  hòuhànshū zhōngcóng西hàn、 dōnghànzhīmíng,zhīshì hòuhànshū zhōngcóngshíjiānshàngyǒuqiánhòuhànzhīfèn。 guòzàihòuláicháodàixiēyánjiūshǐdexuézhěkànlái,liǎnghànchúleyǒushíjiānshàngdehuáfèn,yǒushàngdehuáfèn。 

zhǎngdezhànluànzhōng,dōuzhǎngānzāodàoleyánzhònghuài,xīncháodìngdōuzhīhǎoxuǎnzàiluòyáng。 zhǎngānzàiluòyángde西miàn,liúbāngjiàndehàncháojiùjiào西hàn
luòyángzàizhǎngāndedōngmiàn,jiùliúxiùjiàndehàncháojiàozuòdōnghàn,nánsòngtiānlínbiānxiě 西hànhuìyào  dōnghànhuìyào 。 

zàizhōucháojiùshìzhèyànghuáfènde。 zhōucháozuìhòujun1zhǔzhōuyōuwángbèiquǎnróngshā,西zhōumièwáng。 zhōupíngwángqiāndōuluò,yīnwéiluòzài西zhōuguódōugǎojīngzhīdōng,suǒhòurénchēngwéidōngzhōu,xiàngyīngdeqiándezhōucháochēngwéi西zhōu。 

zhīxiànglèideháiyǒujìncháo,guòjìncháoyǒuxiēshūdefāng。 shíshàngjìncháodōuluòyáng,luànhuáhòu,yǒngjiānándōngqiānjiànkāng。 jiànkāngzàiluòyángzhīnán,ànzhàodōuchéngdìngwèi,yīnggāichēngwéinánběijìn,dànwéichēngwéidōng西jìnne?zhèshìyīnwéidāngshíyǒuzhòngyàodegàiniàn jiāngdōng 。 yīnzhǎngjiāngzàiānhuījìngnèixiàngdōngběifāngxiàngxiéliú,érduànjiāngwéibiāozhǔnquèdìngdōng西zuǒyòu,nánjīngzhèngshìjiāngdōng,suǒháishìfèndōng西jìnfènqīngchǔ。 

dàishíguóshí,guójiātàiduōle,míngdehěnduō,suǒguǒfènqīngchǔdiǎnjiùgèngluàntàole。 dàishíguóhuìdecháodàidōushìguànànzheshíjiānshùnjiāxiānhòu,hòuzhào、 hòuyàn、 hòushǔ, hòu shìshǐxuéjiāwéilejiāngzhèshízhànguóshídezhào、 yànděngguóbiékāiláiérjiāde。 rán,zhīshuōyànguó,jiùhěnnángǎoqīngchǔjiūjìngzhǐdeshìshídeyànguó。 

duìqiánhòuxiàngdezhèngquánbānchēngqiánhòu, xīndàishǐ zhōngdeqiánshǔhòushǔ。 使shǐzhèyàngháiyǒuzhòngde,jiùjiāshàngxìng,yǒuzhàosòngliúsòng、 gāoxiāo
háihángzàijiādiǎn,shǔhàn。 zhōngguórénduō,shǐdāngrán。 

<rb>岳</rb><rt>yuè</rt><rb>飛</rb><rt>fēi</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>沒</rb><rt>méi</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>可</rb><rt>kě</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>說</rb><rt>shuō</rt>&</ruby><ruby>ldquo</ruby><ruby><rb>身</rb><rt>shēn</rt><rb>為</rb><rt>wéi</rt><rb>南</rb><rt>nán</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt>&</ruby><ruby>rdquo</ruby><ruby><rb>這</rb><rt>zhè</rt><rb>樣</rb><rt>yàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>話</rb><rt>huà</rt>?

  duìxiēméiyǒuchéngguāndeliǎngwángcháo,chúleyòng qiánhòu láichēng,yǒushūqíngkuàng,zhǔyàowángcháotóngmíngshí,zhǔyàowángcháobìnggǎibiànchēng,qiántánghòutáng,shìtángcháowéiqiántáng,dànshìzhǔyàowángcháo,suǒgǎimíng。 guǒshìliǎngshàngméiyǒuchéngguāndewángcháo,jiùyǒuqiányǒuhòu,qiánqín、 hòuqín,tóngshí,zuòwéizhǔyàowángcháodeyíngqíngǎimíng。 

guǒtóngshíyǒushàngshùguān,cáowèi、 běiwèi、 西wèi、 dōngwèi,yīnwéiběi、 西、 dōngwèijiānyǒuchéngguān,suǒfāngwèiláichēng,érmencáowèiméiyǒuchéngguān,suǒcáowèigǎimíng,zuòwéizhǔyàowángcháo。 biéshìsānguóshí,wèitóngshídehàn,yīnwèishìzhǔyàowángcháo,suǒzhèliǎngwángcháodedìngmíngyǒuxiētóng,míngchēngwèi,chēngshǔhàn
fāngwèidìngmíng,wéidōng。 

zhèzhǒngdōng西qiánhòudechēng,shìsòngdàiwéijiézhǐdiǎnde,zàizhīqiánréngshìdōng西chēng,zhīhòujiùchénglenánběile,nánsòngběisòng。 

sòngtàizhàokuāngyìnhuángpáojiāshēn,dānglehuáng,dìngdōudōngjīngbiànliáng,shǐchēng běisòng 。 cóng960niándēngwèi,zhì1127niánzhǐ,shǒuwěishí168nián,gòngchuánjiǔ。 běisòngnián,jīnbīnggōngbiànliángchéng,huī、 qīnèrbèi。 huīzōngjiǔzhàogòuzàiyīngtiānwèi,hòuqiāndōulínān,shǐchēng nánsòng 。  běisòng  nánsòng dehuáfènháishìcóngdōuchéngdewèizhìjiāngkǎode,biànliángwèihuáiběi,línānzàizhǎngjiāngzhōngxiàyóu
běisòngyōngyǒuběifāngdefèn,érnánsòngpiānānnánfāng。 

zàiyuáncháobèizhūyuánzhāngtuīfānhòu,cánliàngzàiběiyòujiànlezhèngquán,shǐchēngběiyuán。 míngcháobèichéngmièhòu,zàinánjīngjiànlenánmíngxiǎocháotíng。 

zhīsuǒhuìyǒuzhèzhǒngqíngkuàng,zhǔyàoyīnwéizhōngguójīngzhòngxīndenánzàisòngcháoshíjīngběnwánchéng,suǒhuìzàiwǎngpínde西qiāndōule,jiùhuìyǒudōngsòng西sòngle。 

<rb>岳</rb><rt>yuè</rt><rb>飛</rb><rt>fēi</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>沒</rb><rt>méi</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>可</rb><rt>kě</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>說</rb><rt>shuō</rt>&</ruby><ruby>ldquo</ruby><ruby><rb>身</rb><rt>shēn</rt><rb>為</rb><rt>wéi</rt><rb>南</rb><rt>nán</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt>&</ruby><ruby>rdquo</ruby><ruby><rb>這</rb><rt>zhè</rt><rb>樣</rb><rt>yàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>話</rb><rt>huà</rt>?

  cóngzhèngzhìjīngzhǎnjiǎoláikàn,zhōngguólǐngcónghàntángdàosòngyuánmíngshí,yǒuzhúkuòdeguòchéng,tóngshíjīngzhōngxīncóng西fāngxiàngdōngfāngzhuǎn,yóuběifāngxiàngnánfāngzhuǎn。 tǒngzhìzhěwéilejiāqiángduìzhèxiēdekòngzhì,zhújiāngdōuchéngdōngqiān。 dāngběifāngyóumínqiángshí,jiùnéngnán。 zhèfǎnyìngdàowángcháogèngdiéshàng,便biànshìxiān 西hàn hòu dōnghàn ,xiān běisòng hòu nánsòng 。 

yàobiézhùdeshì,zhèxiēchēngdōushìhòushìshǐxuéjiādìngde,zàidāngshíbìngméiyǒuzhèxiēshuō。 zhèxiēshǐxuéjiābìngfēishìxiàndàirén,menduōshìrén,rénzàiyánjiūzhīqiáncháodàideshǐshí,wéilefènqīngcháodài,cáihuìxiǎngdàozàicháodàiqiánjiāshàngshíjiānhuòzhěshìwèizhìjiāshuōmíng,zhèzhújiànchéngwéihòushìyánjiūshǐdezhǒngyuēdìngchéng。 

dànzàiguānfāngbǎnběn,wángcháodeshǐshìfènliède,suǒzàishǐshūháishìyánguóhào,biéshìguānxiūdeèrshíshǐzhōng,duìzhèxiēcháodàidechēngbìngméiyǒunánběidōng西zhīfèn, jìnshū 、  sòngshǐ zhōngdōuméiyǒudōng西jìn、 nánběisòngzhīfèn,yóuzhīshǐdāngshìréngèngnénggěideguóhàoqiánmiànjiānánběidōng西de,yuèfēijiùgèngnéngshuōchū shēnwéinánsòngmín zhèyàngdehuàle!

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng。 

 • 武王之爭:揭秘關羽是如何戰勝岳飛走進國家祀典

  中國古代崇尚禮法,歷代統治者都注重禮法對百姓的教化作用,而民間的“造神運動”又總是非常蓬勃。對于這些民間自發祭祀的神,統治者的態度也非常明確:不能保佑百姓、不符合主流價值觀的神,堅決予以取締;有助于安詳情>>

  2015-07-31 14:54:59
 • 面涅將軍狄青:一位和岳飛前后呼應的悲劇將軍!

  北宋由于始終奉行重文輕武的國策,所以,除了太祖和太宗時代還有一些大將之才外,其余時代,根本沒有出色的軍事人才。直到宋仁宗年間,才出現了一位出色的軍事統帥,他就是北宋著名的“面涅將軍”狄青。狄青(100詳情>>

  2015-07-31 14:54:37
 • 一代宗師周侗都收攬了哪些精英?除了岳飛還有誰

  北宋末年,有一位以善于箭術聞名,人稱“陜西大俠鐵臂膀周侗”的傳奇武師。歷史上確有周侗其人,在《宋史·岳飛列傳》中有“(岳飛)學射于周同(這里的周同就是周侗),盡其術,能左右射。同死,朔望設祭于其?!钡?a href="http://www.zhaigouqi.cn/art/1155.html" target="_blank">詳情>>

  2015-07-31 14:54:37
 • 呂思勉評岳飛:宗弼渡江時 岳飛始終躲在江蘇

   一紙和約換得休養生息,未必是件壞事。其中吊詭,讓人難以驟下判斷。明代著名文人文征明說“笑區區一檜亦何能?逢其欲”,還是有見識的?!?923年,商務印書館初版呂思勉的《白話本國史》,其中有一段是關于岳詳情>>

  2015-07-31 14:54:16
 • 揭秘岳飛身邊的兩個神秘女人:岳母刺字名垂青史

   正因為岳飛是趙構的哥哥,岳母姚氏才要千方百計隱瞞他的來歷。當岳飛部下有人得知這個秘密以后,岳飛的老婆才會不經審訊,馬上將該人殺掉滅口?!≡里w在中國可算得上個婦孺皆知的人物。前一陣子教育部人們閑著沒事詳情>>

  2015-07-31 14:53:28
 • 天龍八部里是如何描寫鐘靈這一人物形象的?

  鐘靈是以馴獸師兼通靈師的身份出現,一身青衫,笑靨如花,手中握著十來條尺許長小蛇。這些小蛇或青或花,頭呈三角,均是毒蛇,還有那活暗器——閃電貂。鐘靈天性活潑樂觀,小有聰明,就連段詳情>>

  2017-12-04 11:07:56
 • 武林外史中朱七七的好友兼追求者熊貓兒簡介

  熊貓兒,古龍小說《武林外史》中的人物,愛慕朱七七。2000年拍的電視劇《武林外史》電視劇,由演員朱宏嘉飾演。角色介紹古龍小說《武林外史》中的人物(電視劇中由朱宏嘉飾)。首次登場是在《武林外史》第七章《詳情>>

  2017-12-04 11:07:54
 • “四大才子”徐禎卿為什么被掉包成周文賓

  徐禎卿與唐寅、祝枝山、文征明齊名為“吳中四大才子”,但因為影視劇的關系,大眾所熟知的“四大才子”有所出入,單單就是徐禎卿被掉了包,成為了周文賓,這其中有詳情>>

  2017-12-04 11:07:52
 • 文宣帝高洋有多少兄弟姐妹 高洋的兄弟姐妹都有誰

  文宣帝高洋(526年—559年11月25日),字子進,北魏懷朔鎮(今內蒙古包頭固陽)人,因生于晉陽,一名晉陽樂。南北朝時期北齊政權的開國皇帝。他是東魏權臣、北齊神武皇帝高歡次子,文襄帝高澄詳情>>

  2017-12-04 09:14:59

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

一個反賊頭顱為何被歷代皇帝收藏幾百年?

根據歷史記載,王莽解放百萬奴隸,當上了皇帝,但是最后又被這群人趕下皇位,還被他們殘忍殺害,連個全尸都沒有,他的頭顱被掛在...詳情>>

银河娱乐场开户 彰化县| 诸城市| 抚宁县| 保山市| 宜黄县| 宜州市| 威宁| 高雄县| 乌拉特前旗| 浙江省| 大厂| 通化市| 焉耆| 台南县| 丽江市| 满城县| 海原县| 东乌珠穆沁旗| 洪江市| 呼和浩特市| 合水县| 腾冲县| 枣强县| 阳山县| 滨州市| 永康市| 合阳县| 桓仁| 克什克腾旗| 明水县| 攀枝花市| 中宁县| 林芝县| 马山县| 宝应县| 黄浦区| 云龙县| 尼勒克县| 玛多县| 通许县| 宁乡县| 米泉市| 新平| 延吉市| 新津县| 应城市| 青龙| 射阳县| 凤翔县| 绵阳市| 靖西县| 伊春市| 大竹县| 黑山县| 辽宁省| 镇江市| 区。| 龙江县| 桃源县| 海兴县| 河西区| 乌审旗| 宜黄县| 禄丰县| 乌兰浩特市| 临汾市| 于都县| 车险| 洱源县| 延安市| 博客| 昌黎县| 和林格尔县| 县级市| 正镶白旗| 阿拉善右旗| 青浦区| 武安市| 丹东市| 酉阳| 仙桃市| 顺昌县| 习水县| 冕宁县| 新津县| 兰坪| 九龙县| 巨野县| 高雄县| 蕉岭县| 那曲县| 琼结县| 阳原县| 遂宁市| 都江堰市| 文安县| 马鞍山市| 阳东县| 靖州| 罗平县| 集安市| 平乡县| 广昌县| 乌恰县| 九龙城区| 蒙自县| 红原县| 友谊县| 兴宁市| 于田县| 文化| 麟游县| 嘉兴市| 马关县| 永城市| 麻阳| 甘洛县| 泽普县| 镇宁| 普兰店市| 河间市| 马山县| 金乡县| 宝兴县| 马公市| 乐昌市| 汉沽区| 皋兰县| 乐山市| 西丰县| 黔西县| 哈巴河县| 锡林郭勒盟| 奉贤区| 蒙阴县| 潜江市| 玛沁县|